top of page
Basketball aan het spelen

   Sportigo, Privacy & algemene voorwaarden   

tijdslijn multisport (8).png

1. PRIVACYBELEID

VZW Sportigo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Sportigo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als VZW Sportigo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Sportigo

Eeckelstraat 10

1755 Gooik

sportigosportkampen@gmail.com

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VZW Sportigo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Sportigo; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

 • Voor de opmaak, verzending en betaling van financiële handelingen (uitvoering overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

1.2 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

1.3 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Bewaartermijn

VZW Sportigo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regels worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

1.5 Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VZW Sportigo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.6 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.7 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

1.8 Wijziging privacy statement

VZW Sportigo kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Annulatie van een kamp of eender welke stage/les:

– Indien de inschrijving nog niet betaald was, kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

– Indien de inschrijving reeds betaald was:

 • Annuleren kan, na schriftelijke (per mail) mededeling tot 3 weken voor aanvang van het kamp of stage. Het inschrijvingsgeld (met in vermindering van €4,- administratie- en transactiekosten) wordt dan teruggestort of in een tegoedbon voor een volgend Sportigokamp gegeven.

 • Als je minder dan 3 weken voor een kamp annuleert, dan wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Als je een vervanger vindt voor je ingeschreven kind(eren), dan kan de inschrijving wel zo worden doorgegeven.

 • Op vertoon van een dokstersattest kan een annulering wel tot vlak voor een kamp op stage.

 • Bij ziekte tijdens een kamp, dan worden, op vertoon van een doktersattest, de resterende dagen terugbetaald.

2.2

Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer twee weken de tijd om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling ons niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat op onze wachtlijst.

 

2.3

De deelnemers kunnen zich via de website inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat VZW Sportigo de betaling ontvangen heeft krijgt u een infomail betreffende het betaalde kamp.

De infomail van elk kamp wordt ten laatste 1 week voor aanvang van het kamp doorgestuurd via mail.

 

2.4

Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Uw kind is enkel verzekerd bij een ongeval tijdens onze activiteiten onder begeleiding van onze Sportigo monitoren. De vrijstellingen om een dossier op te starten zijn steeds te betalen door de klant.

 

2.5

Sportigo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 

2.6

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

 

2.7

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Sportigo zal hiervoor altijd een gelijkwaardig alternatief bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.

 

2.8

Sportigo behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn of haar ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het resterende bedrag van het aantal dagen inschrijving, teruggestort worden (min 15 Euro administratiekosten per inschrijving).

 

2.9

Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren via mail naar sportigosportkampen@gmail.com.

 

2.10

Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

 

2.11

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht.

 

2.12

De uren van de opvang op een sportkamp zijn:

 • Ochtendpvang: 8u – 9u

 • Avondopvang: 16u – 17u

Voor een voetbal- of volleybalstage:

 • Ochtendopvang: 8.30u – 9.30u

 • Avondopvang: 15.30u – 16.30u

 

 

Wanneer ouders door omstandigheden te laat zijn, vragen we dit door te geven aan de kampverantwoordelijke. Per kind dat na de avondopvang wordt opgehaald, zal er een toeslag  van €5 per begonnen kwartier worden aangerekend. Dit moet cash ter plaatse worden betaald aan de begeleider ter plaatse.

 

2.13

Sportigo VZW neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, andere sociale media, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

 

2.14

Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen (bvb. ongeldige dubbele inschrijvingen om een gratis kortingscode te verkrijgen) worden teruggevorderd.

 

2.15

Door de betaling uit te voeren voor eender welke Sportigo activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

tijdslijn multisport (8).png
bottom of page